1. Thu thập thông tin

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email. Những thông tin này giúp Lendy.vn có thể gửi email định kỳ cho bạn hoặc thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông.

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký bản tin, bình luận trên Website.

2. Lưu trữ thông tin

Thông tin được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Lendy.vn cho đến khi Chúng tôi nhận thấy các thông tin của bạn không còn phù hợp hoặc khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa các thông tin đó.

3. Sử dụng thông tin cung cấp

Lendy.vn sử dụng các thông tin thu thập cho các mục đích sau:
• Nâng cao chất lượng nội dung
• Để gửi email định kỳ

4. Bảo mật thông tin

Lendy.vn sử dụng chứng chỉ SSL để bảo mật các thông tin truyền tải qua Internet.

5. Sử dụng ‘cookie’?

Lendy.vn không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi.

6. Các bên thứ ba

Lendy.vn không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

7. Chương trình liên kết

Lendy.vn có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên kết trên Website. Những trang Web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

8. Quảng cáo của Google.

Lendy.vn có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Lendy.vn.